Monday, November 23, 2009

Санхүүгйин тайлангийн Б маягт


Энэхүү тайланг улирлын баланс гаргахад ашигладаг бөгөөд тайлангийн нэмэлт тодруулга гаргах шаардлаггүй байдаг.


Сангийн сайдын 2006 оны
 68 тоот тушаалаар батлав








Регистрийн дугаар:










 Б маягт













 


.......................................................-НИЙ

………… ОНЫ ……-р улирлын
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН










Хянаж хүлээн авсан

байгууллагын нэр

Сар, өдөр

Гарын үсэг


















Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав




........................................-ний
.......... оны .... -р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл


........... оны ..... сарын .... өдөр




Захирал ________________ овогтой _______________, ерөнхий нягтлан бодогч _________________ овогтой ________________.бид манай аж ахуйн нэгжийн ……… оны …….сарын …..-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:
1.        Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
2.        Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3.        Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4.        Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5.        Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6.        Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.



Захирал                                   ________________  /..................................../

Ерөнхий нягтлан бодогч      ________________  /..................................../





Сангийн сайдын 2006 оны 68 тоот тушаалаар батлав

БАЛАНС

______________________________                                                     20..... оны .... сарын ..... өдөр
  ( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )
(төгрөгөөр)
Мөрийн дугаар
БАЛАНСЫН
ЗҮЙЛ
Үлдэгдэл
1-р сарын 1
.... -р сарын ....
А
Б
1
2

1

ХӨРӨНГӨ



1.1
     Эргэлтийн хөрөнгө


1.1.1
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө


1.1.2
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт


1.1.3
Үнэлгээний хасагдуулга


1.1.4
Дансны авлага


1.1.5
Найдваргүй авлагын хасагдуулга


1.1.6
Бусад авлага


1.1.7
Бараа материал


1.1.8
Мал, амьтад


1.1.9
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо


1.1.10



1.1.20

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн



1.2
     Эргэлтийн бус хөрөнгө


1.2.1
Үндсэн хөрөнгө


1.2.2
Хуримтлагдсан элэгдэл


1.2.3
Бусад үндсэн хөрөнгө


1.2.4
Хуримтлагдсан элэгдэл


1.2.5
Дуусаагүй барилга


1.2.6
Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн)


1.2.7
Биет бус хөрөнгө


1.2.8
Хуримтлагдсан элэгдэл


1.2.9
Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө


1.2.10
Үнэлгээний хасагдуулга


1.2.11



1.2.20
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн


1.3

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН



2
Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч


2.1
    ӨР ТӨЛБӨР


2.1.1
Богино хугацаат өр төлбөр


2.1.1.1
Дансны өглөг


2.1.1.2
Цалингийн өглөг


2.1.1.3
Орлогын татварын өглөг


2.1.1.4
ХАОАТ-ын өглөг


2.1.1.5
НӨАТ-ын өглөг


2.1.1.6
Бусад татварын өглөг


2.1.1.7
ЭМНД -ийн шимтгэлийн өглөг


2.1.1.8
Ногдол ашгийн өглөг


2.1.1.9
Банкны богино хугацаат зээл


2.1.1.10
Бусад өглөг


2.1.1.11
Урьдчилж орсон орлого


2.1.1.12



2.1.1.20
     Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн


2.1.2
Урт хугацаат өр төлбөр


2.1.2.1
Урт хугацаат векселийн өглөг


2.1.2.2
Урт хугацаат зээл


2.1.2.3
Урт хугацаат бондын өглөг


2.1.2.4
Бусад урт хугацаат өглөг


2.1.2.5
Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга


2.1.2.6



2.1.2.20
     Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн


2.2.20

Өр төлбөрийн нийт дүн



2.3
    2. Эзэмшигчдийн өмч


2.3.1
Өмч :      а) төрийн


2.3.2
               б) хувийн


2.3.3
Халаасны хувьцаа


2.3.4
Хувьцаат капиталын дүн


2.3.5
Нэмж төлөгдсөн капитал


2.3.6
Дахин үнэлгээний нөөц


2.3.7
Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг


2.3.8
Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)


2.3.8.1
             Тайлангийн үеийн


2.3.8.2
             Өмнөх үеийн


2.3.20

Эзэмшигчдийн өмчийн дүн



2.4

Үүнээс: Цөөнхийн хувь оролцоо



2.5.20
Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн






                    Захирал                                            ___________________ (..............................)

                Ерөнхий нягтлан бодогч      ___________________ (..............................)





Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

______________________________                                                     20..... оны .... сарын ..... өдөр
  ( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )
(төгрөгөөр)
Мөрийн дугаар
Үзүүлэлт
Тайлант хугацааны дүн
1.1
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого

1.1.1
    Борлуулалтын орлого

1.1.2
    Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт

1.1.3
    Борлуулалтын хөнгөлөлт

1.1.20
Борлуулалтын орлогын дүн

1.2
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг

1.3
Нийт ашиг (алдагдал)

1.4
Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал

1.4.1
     Үндсэн болон нэмэгдэл цалин

1.4.2
     Нийгмийн даатгалын шимтгэл

1.4.3
     Засвар үйлчилгээний зардал

1.4.4
     Ашиглалтын зардал

1.4.5
     Түрээсийн зардал

1.4.6
     Албан томилолтын зардал

1.4.7
     Тээврийн зардал

1.4.8
     Түүхий эд материалын зардал

1.4.9
     Элэгдлийн зардал

1.4.10
     Зар сурталчилгааны зардал

1.4.11
     Шуудан, холбооны зардал

1.4.12
     Шатахууны зардал

1.4.13
     Найдваргүй авлагын зардал

1.4.14
     Шагнал, урамшууллын зардал

1.4.15
     Зээлийн хүүгийн зардал

1.4.16
     Бусад зардал

1.4.20
Үйл ажиллагааны зардлын дүн

1.5
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)

2
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)

2.1
     Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал

2.2
     Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)

2.3
     Ногдол ашгийн орлого

2.4
     Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)

2.5
     Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)

2.6
     Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга

2.7
     Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг

2.8
     Бусад

2.20
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн

3
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)

3.1
   Орлогын татварын зардал

4
Татварын дараах ашиг (алдагдал)

4.1
   Цөөнхөд ноогдох хувь

5
Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)

5.1
   Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр

6
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)

6.1
   Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)


                    Захирал                                         ___________________ (..............................)

                  Ерөнхий нягтлан бодогч               ___________________ (..............................)




Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

______________________________                                                                                                                 20..... оны .... сарын ..... өдөр
  ( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )
(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ
Хувьцаат
капитал
Нэмж төлөгдсөн капитал
Дахин үнэлгээ-ний
нөөц
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц
Хуримт-
лагдсан
ашиг
Нийт
дүн
1
....... оны ...-р сарын .... -ний үлдэгдэл






2
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт






3

Залруулсан  үлдэгдэл







4
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт






5
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт






6
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц






7
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз






8
Тайлант үеийн цэвэр ашиг






9
Ногдол ашиг






10
Гаргасан хувьцаат капитал






11
...... оны ... -р сарын .... -ний үлдэгдэл






12
Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт






13

Залруулсан  үлдэгдэл







14
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт






15
Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт /бууралт






16
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц






17
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз






18
Тайлант үеийн цэвэр ашиг






19
Ногдол ашиг






20
Гаргасан хувьцаат капитал






21
...... оны ... -р сарын .... -ний үлдэгдэл






                    Захирал                                               ______________ (..........................)
                  Ерөнхий нягтлан бодогч                     ______________ (..........................)




Сангийн сайдын 2006 оны 68 тоот тушаалаар батлав



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

______________________________                                         20..... оны .... сарын ..... өдөр
  ( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )
(төгрөгөөр)
Мөрийн дугаар
                   ҮЗҮҮЛЭЛТ
Тайлант хугацааны дүн
1
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

1.1
   Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого

1.1.1
      Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө

1.1.2
      Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө

1.1.3
      Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө

1.1.4


1.2
   Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага

1.2.1
      Ажиллагчдад олгосон мөнгө

1.2.2
      Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө

1.2.3
      Түүхий, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө

1.2.4
      Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө

1.2.5
      Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд
      төлсөн мөнгө

1.2.6
      Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө

1.2.7
      Төлсөн хүү

1.2.8
      Төлсөн орлогын татвар

1.2.9
      Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө

1.2.10


1.20
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

2
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

2.1
      Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого

2.2
      Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө

2.3
      Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого

2.4
      Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт

2.5
      Хүлээн авсан хүү, ноогдол ашиг

2.20
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

3
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

3.1
      Гаргасан хувьцаа

3.2
      Банкнаас авсан зээл

3.3
      Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр

3.4
      Зээлийн төлөлт

3.5
      Улсаас өгсөн санхүүжилт

3.6
      Төрөл бүрийн хандив

3.7
      Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт

3.8
      Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа

3.9
      Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг

3.10
      Хүү ба урамшууллын орлого

3.11
      Валютын ханшны зөрүү

3.20
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

4

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ


5.1
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

5.2
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл


        Захирал                                         ___________________ (..............................)

       Ерөнхий нягтлан бодогч      ___________________ (........














No comments:

Post a Comment