Monday, November 23, 2009

Санхүүгийн тайлангийн А маягт

Санхүүшийн тайлангийн А маягтны үргэжлэл


САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТОДРУУЛГА

______________________________                                                     200... оны .... сарын ..... өдөр
  ( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )

1. ТАНИЛЦУУЛГА1.        Байршил : _____________________________________________________________________

2.        Шуудангийн хаяг : _________________________ Утас : ____________ Факс : ___________

3.        Өмчийн хэлбэр :      Төрийн . . . . . хувь,                                    хувийн . . . . . . хувь.

4.        Үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн огноо : .............................

5.        Харилцдаг санхүү, татварын байгууллага : ______________________________________

6.        Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(а) _____________________________________________________________________________
(б) _____________________________________________________________________________
(в) _____________________________________________________________________________

7.        Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

(а) ___________________________________                 (г) __________________________________
(б) ___________________________________                 (д) _________________________________
(в) ___________________________________

8.        Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр байршил :

(а) _____________________________________________________________________________
(б) _____________________________________________________________________________
(в) _____________________________________________________________________________
(г) _____________________________________________________________________________

9.        Гүйцэтгэх захирал /захирал/ :

Овог :      ...........................................                             Утас :…………......………
Нэр :        ...........................................                             Факс :            …………......………
E-mail хаяг : ...........................................

10.      Ерөнхий нягтлан бодогч :

Овог :      ...........................................                             Утас :…………......………
Нэр :        ...........................................                             Факс :            …………......………
E-mail хаяг : ...........................................
2. НЯГТЛАН БОДОХ БYРТГЭЛИЙН БОДЛОГО[1]

3. МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Касс дахь мөнгө                                                                                                                      (төгрөг/валют)


Төрөл
Эхний үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл
Валютаар
Төгрөгөөр
Валютаар
Төгрөгөөр
1

2

3


Дүн

Банкин дахь мөнгө                                                                                                                 (төгрөг/валют)


Харилцагч банкны нэр
Дансны дугаар
Эхний үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл
Валютаар
Төгрөгөөр
Валютаар
Төгрөгөөр
1


2


3


4Дүн


Жич: Банкны данс дахь барьцаалсан буюу хязгаарласан мөнгөн хөрөнгийн талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

4. БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгө оруулалтын төрөл
Эхний үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл

Дүн5. АВЛАГА

Дансны авлага


Авлагын ангилал
Эхний үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл
1
Дансны авлага. Үүнээс:


 -  Төлөгдөх хугацаандаа байгаа


 -  Хугацаа хэтэрсэн


 -  Төлөгдөх найдваргүй


2
Хасах нь: Найдваргүй авлагын хасагдуулга


3
Дансны авлага (цэвэр)Бусад авлага (авлагын төрлөөр нь ангилна)


Авлагын ангилал
Эхний үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл
1
Холбоотой талаас авах авлага


2
Хараат компаниас авах авлага


3
Татварын авлагаДүнУрьдчилгаа төлбөрүүд


Урьдчилгаа төлбөрийн ангилал
Эхний үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл
1
Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа


2
Урьдчилж төлсөн зардал


3
Урьдчилж төлсөн түрээсДүн
6. БАРАА МАТЕРИАЛ

Бараа материалын төрөл, байршил (өртгөөр)
Эхний үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл
Түүхий эд материал


Дуусаагүй үйлдвэрлэл


Бэлэн бүтээгдэхүүн


Бараа


Шатах тослох материал


Сэлбэг хэрэгсэл


Хангамжийн материал


Бусад


Нийт дүнҮнэ цэнэ нь буурсан бараа материалын жагсаалт:


Нэр төрөл
Дансны үнэ
Буурсан үнэ
Тайлбар
Дүн
Жич: Барьцаалсан буюу бусдын өмчлөлийн, эсвэл бусдын агуулахад хадгалагдаж буй бараа материалын талаар тусгай хавсралтаар тодруулга хийнэ.

7. Дуусаагүй барилга

Дуусаагүй барилгын
нэр
Эхэлсэн он
Дуусгалтын
Хувь
Нийт төсөвт өртөг
Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа


8. Үндсэн сүргийн мал амьтад
                 

Малын төрөл
Нас
Хүйс
Эхний үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл
Тоо
Дансны үнэ
Тоо
Дансны үнэ


9. Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө: (Хэрэв байгаа бол тодорхойлж бичнэ үү)
10. Үндсэн хөрөнгө ба элэгдэл

Газар
Орон сууцны барилга
Бусад барилга, байгууламж
Тоног төхөөрөмж
Тавилга эд хогшил
Компьютер, дагалдах хэрэгсэл
Тээврийн хэрэгсэл
Бусад
Бүгд
Өртөг

Эхний үлдэгдэл

Нэмэгдсэн:

    Өөрөө үйлдвэрлэсэн

    Худалдаж авсан

    Үнэ төлбөргүй авсанХасагдсан:

    Худалдсан

    Акталж, устгасан

    Үнэгүй шилжүүлсэнЭцсийн үлдэгдэл

Хуримтлагдсан элэгдэл

Эхний үлдэгдэл

Тайлант жилд байгуулсан

Хасагдсан

Эцсийн үлдэгдэл
11. Биет бус хөрөнгө


Программ хангамж
Гүүдвилл
Патент
Зохиогчийн эрх
Барааны тэмдэг
Бусад
Бүгд
ӨртөгЭхний үлдэгдэлНэмэгдсэн:    Өөрөө үйлдвэрлэсэн    Худалдаж авсан    Үнэ төлбөргүй авсанХасагдсан:    Худалдсан    Акталж, устгасан    Үнэгүй шилжүүлсэнЭцсийн үлдэгдэлХуримтлагдсан элэгдэлЭхний үлдэгдэлТайлант жилд байгуулсанХасагдсанЭцсийн үлдэгдэл
12. БОГИНО ХУГАЦААТ ӨГЛӨГ


Өглөгийн төрөл
Эхний үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл
Валютын
Төгрөгийн
Валютын
Төгрөгийн
1
Дансны өглөг:

 -  Төлөгдөх хугацаандаа байгаа

 -  Хугацаа хэтэрсэн


2
Банкны богино хугацаатай зээл:

 -  Төлөгдөх хугацаандаа байгаа

 -  Хугацаа хэтэрсэн


3
Бусад өглөгНийт дүн

Тэмдэглэл. (Зээлийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ)13. УРТ ХУГАЦААТ ӨР
(Гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн урт хугацаат нийт өр орно.)


Үүнээс:
Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээл:


Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр
Эхний үлдэгдэл
Нэмэгдсэн
Хасагдсан
Эцсийн үлдэгдэл

Нийт дүн

Гадаадын байгууллагаас шууд болон дамжуулан зээлдсэн зээлийн хүүгийн өглөг:


Урт болон дунд хугацааны зээлийн нэр
Хүүгийн өглөгийн эхний үлдэгдэл
Нэмэгдсэн
Хасагдсан
Хүүгийн өглөгийн эцсийн үлдэгдэлНийт дүн

14. ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ
Өөрийн хөрөнгө: (Дүрмийн санд орсон өөрчлөлтийн эрх зүйн үндэслэл болон энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг, нэрлэсэн үнийн талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)


Дахин үнэлгээний нэмэгдэл: (Холбогдох тайлбар, тэмдэглэл хийнэ үү)


15. ОРЛОГО

Борлуулалтын орлого
Орлогын төрөл
Өмнөх он
Тайлант он
ДүнХойшлогдсон орлого
Орлогын төрөл
Өмнөх он
Тайлант он
Тайлбар
ДүнОнцгой шинжтэй орлого

Орлогын төрөл
Өмнөх он
Тайлант он
Тайлбар
Дүн
16. БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ БА ЗАРДАЛ

Үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээҮйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл
Хэмжих нэгж
Үйлдвэрлэлт
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
Тоо
Нийт өртөг
Тоо
Нийт өртөг
Нийт дүн

 

Онцгой шинжтэй зардал

Зардлын төрөл
Өмнөх он
Тайлант он


Дүн17. АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛС

Албан тушааллын ангилал
Ажиллагчдын дундаж тоо
Цалингийн зардлын дүн
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний:Борлуулалт, удирдлагын:Нийт дүн18. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДТАЙ ХИЙСЭН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭ

Холбоотой талуудын нэр
Ажил гүйлгээний утга
Дүн
Тайлбар

19. БОЛЗОШГYЙ ӨР ТӨЛБӨР БА БАЛАНСЫН ӨДРИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ[2]

 


САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2006 оны 1 дүгээр                                                                                             Улаанбаатар
сарын 2-ны өдөр                                   Дугаар 2                                                    хот

    
Зааварт өөрчлөлт оруулах,
маягт шинэчлэх тухай


Монгол Улсын “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 15.2.3, 16.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Сангийн сайдын 2004 оны 248 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Санхүүгийн тайлан, түүний тодруулгыг бэлтгэх заавар”-ын 28 дахь заалтыг дор дурьдсанаар өөрчлөн найруулсугай.

1/ Зааврын 28 дахь заалт “Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)”

28.1 Орлогын тайлангийн энэ хэсэгт аж ахуйн нэгжийн үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого, зардлыг ажил гүйлгээний ангиллаар цэвэр дүнгээр тайлагнана.
28.2 Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогод, дараах орлогууд хамаарагдана.
·         Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал
·         Хандивын зардал
·         Буцалтгүй тусламж
·         Зээлийн хүүгийн зардал
·         Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)
·         Ногдол ашгийн орлого
·         Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)
·         Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)
·         Хувьцаа бондын зардлын хорогдуулга
·         Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг
·         Бусад

2. Мөн тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан аж ахуйн нэгжид мөрдөх санхүүгийн тайлангийн маягтын “Орлогын тайлан”-гийн маягтыг хавсралтын дагуу шинэчлэн баталсугай.

3. Шинэчлэгдсэн маягт, зааврын өөрчлөлтийг 2006 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс эхлэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга нарт, энэ талаар мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, арга зүйн хэлтэс (Ж.Үхэртар)-т тус тус үүрэг болгосугай.

           
САЙД                                                             Н.АЛТАНХУЯГ


ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

______________________________                                                     200... оны .... сарын ..... өдөр
  ( Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр )
(төгрөгөөр)
Мөрийн дугаар
Үзүүлэлт
Өмнөх оны дүн
Тайлант жилийн дүн
1.1
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого


1.1.1
    Борлуулалтын орлого


1.1.2
    Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт


1.1.3
    Борлуулалтын хөнгөлөлт


1.1.20
Борлуулалтын орлогын дүн


1.2
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг


1.3
Нийт ашиг (алдагдал)


1.4
Үйл ажиллагаа (борлуулалт, ерөнхий удирдлага)-ны зардал


1.4.1
     Үндсэн болон нэмэгдэл цалин


1.4.2
     Нийгмийн даатгалын шимтгэл


1.4.3
     Засвар үйлчилгээний зардал


1.4.4
     Ашиглалтын зардал


1.4.5
     Түрээсийн зардал


1.4.6
     Албан томилолтын зардал


1.4.7
     Тээврийн зардал


1.4.8
     Түүхий эд материалын зардал


1.4.9
     Элэгдлийн зардал


1.4.10
     Зар сурталчилгааны зардал


1.4.11
     Шуудан, холбооны зардал


1.4.12
     Шатахууны зардал


1.4.13
     Найдваргүй авлагын зардал


1.4.14
     Шагнал, урамшууллын зардал


1.4.15
     Зээлийн хүүгийн зардал


1.4.16
     Бусад зардал


1.4.20
Үйл ажиллагааны зардлын дүн


1.5
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)


2
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)


2.1
     Үндсэн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ашиг, алдагдал


2.2
     Торгууль, хөнгөлөлтийн ашиг (алдагдал)


2.3
     Ногдол ашгийн орлого


2.4
     Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжсэн ашиг (алдагдал)


2.5
     Валютын ханшийн өөрчлөлтийн хэрэгжээгүй ашиг (алдагдал)


2.6
     Хувьцаа, бондын зардлын хорогдуулга


2.7
     Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг


2.8
     Бусад


2.20
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)-ын дүн


3
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)


3.1
   Орлогын татварын зардал


4
Татварын дараах ашиг (алдагдал)


4.1
   Цөөнхөд ноогдох хувь


5
Ердийн ажиллагааны ашиг (алдагдал)


5.1
   Онцгой шинжтэй зүйлс – цэвэр


6
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)


6.1
   Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (алдагдал)                    Захирал                                         ___________________ (..............................)

                  Ерөнхий нягтлан бодогч               ___________________ (..............................)


САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2006 оны 3 дугаар                                                                                             Улаанбаатар
сарын 3-ны өдөр                                   Дугаар 68                                                              хот

Маягт батлах тухай


          Монгол Улсын “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 15.1, 16.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

          1. Аж ахуйн нэгжид мөрдөх “Санхүүгийн улирлын тайлангийн маягт”-ыг хавсралтаар баталсугай.

          2. Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартад нийцүүлсэн дээрх маягтыг 2006 оны 1-р улирлаас эхлэн аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, эдийн засаг, төрийн сангийн хэлтсийн дарга нарт, энэ талаар мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, арга зүйн хэлтэс (Ж.Үхэртар)-т тус тус үүрэг болгосугай.
САЙД                                                             Н.БАЯРТСАЙХАН


[1]   Тайлангийн суурь, тайлагнасан валют, санхүүгийн хэрэгслүүд, эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн үнэлгээ, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, өмч, орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрөх, татварын тооцооны талаар баримталдаг бодлого, зарчмын тухай товч бичнэ.
[2] НББОУС 37 болон НББОУС 10-ын дагуу тодруулна.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget